Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op bezoekers cq gebruikers van de websites van Stichting Creatief Netwerk, thans creatiefnetwerk.nl.

Stichting Creatief Netwerk stelt haar websites beschikbaar aan bezoekers cq gebruikers onder de navolgende voorwaarden:

1
Gebruikers en bezoekers dienen zich in alle opzichten als een verantwoord en zorgvuldig te gedragen zoals in redelijkheid van een internetgebruiker mag worden verwacht. Gebruikers en bezoekers zullen niet in strijd handelen met wet- en regelgeving.

2
Stichting Creatief Netwerk staat niet toe om de bereikbaarheidsgegevens die via haar websites ter beschikking worden gesteld aan bezoeker cq gebruikers op enigerlei wijze te verhandelen, te (laten) reproduceren en/of te gebruiken voor benadering voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

3
Bezoekers cq gebruikers mogen de websites van Stichting Creatief Netwerk alleen gebruiken voor het zoeken van individuele adres- en bereikbaarheidsgegevens. Het is bezoekers cq gebruikers echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Creatief Netwerk een substantieel of niet-substantieel deel van de beschikbaar gestelde adres- en bereikbaarheidsgegevens anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of (verder) te exploiteren.

4
Het is bezoekers cq gebruikers niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Creatief Netwerk, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de bereikbaarheidsgegevens die op internet ter beschikking worden gesteld door Stichting Creatief Netwerk en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander Online netwerk dan ook.

5
Bezoekers cq gebruikers mogen bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van de browser in relatie tot de randapparatuur.

6
Indien bezoekers en/of gebruikers niet in overeenstemming met het bovenstaande handelen behoudt Stichting Creatief Netwerk zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en/of te blokkeren en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Stichting Creatief Netwerk.

7
Stichting Creatief Netwerk spant zich in om de (adres- en bereikbaarheids)gegevens volledig, juist en voortdurende actueel te houden. Stichting Creatief Netwerk staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van de (adres- en bereikbaarheids)gegevens beschikbaar gesteld via haar website. Stichting Creatief Netwerk accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (adres- en bereikbaarheids)gegevens op haar websites. Evenmin accepteert Stichting Creatief Netwerk geen aansprakelijkheid wanneer haar websites tijdelijk niet kunnen worden geraadpleegd.

8
Stichting Creatief Netwerk adviseert om gebruik te maken van de laatste versie van uw browser voor een zo goed mogelijke raadpleging van haar websites.

9
Het is niet toegestaan om op de websites van Stichting Creatief Netwerk content te plaatsen die naar het oordeel van Stichting Creatief Netwerk de volgende aard, inhoud of strekking heeft:

Recensies / content op het gebied van pornografie;
Recensies / content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat;
Recensies / content die als bedreigend kan worden ervaren;
Recensies / content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;
Recensies / content die inbreuk maakt op enig intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, van Stichting Creatief Netwerk of van derden;
Recensies / content waarvan aannemelijk is dat deze op enige andere manier in strijd met de wet is;
Recensies / content voor commerciële doeleinden;
Recensies / content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen.


10
Stichting Creatief Netwerk sluit iedere aansprakelijkheid voor enige geplaatste recensies uit. De auteur van een geplaatste recensie is zelf aansprakelijk en vrijwaart Stichting Creatief Netwerk voor enige aanspraken van derden en voor de daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met door de auteur geplaatste content (recensies).

11
Stichting Creatief Netwerk behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op haar website geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren.

12
Stichting Creatief Netwerk behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

13
Bezoekers cq gebruikers dienen kennis te nemen van het privacystatement en disclaimer, die onderdeel uitmalen van deze gebruikersovereenkomst.

14
Op deze gebruikersovereenkomst zijn naast het Nederlands Recht, de algemene voorwaarden Stichting Creatief Netwerk van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Zeist, 30 januari 2013